หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางจันทร์สม สายธารา

ชื่อ : นางจันทร์สม สายธารา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงพื้นบ้าน-ขับซอ
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นางจันทร์สม สายธารา เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๕ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความสามารถในการขับซอที่มีปฏิภารไหวพริบ เชิงปฏิภาณกวีท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง เป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือเป็นอันมาก ซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับ นายคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ขับซอ) แห่งจังหวัดน่าน ทั้งยังเป็นผู้หนึ่งที่พยายามสร้างสรรค์พัฒนาศิลปะการซอให้เป้นที่ยอมรับของสังคม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของศิลปะการแสดงสมัยใหม่ โดยการริเริ่มนำการเครือซอแบบโบราณมาประยุกต์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยการซอเป็นละครพื้นเมือง จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถพิเศษในด้านการแสดงละครวิทยุโดยใช้ภาษาถิ่น คือ “ละครวิทยุกำเมือง” ของคณะสายธาราวิทยุ รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากการแสดงทั่วไป นางจันทร์สม สายธารา เป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะการซอแนวอนุรักษ์นิยมมาเป็นเวลานานกว่า ๔๙ ปี จนมีผู้เห็นประโยชน์และคุณค่า จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมมุขปาฐะ) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ เป็นศิลปินพื้นบ้านที่อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นมรดกการแสดงภาคเหนือที่มีความสามารถผู้หนึ่ง นางจันทร์สม สายธารา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-ขับซอ) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนบ้านชะเยือง
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๓ วิทยากรถ่ายทอดศิลปะซอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
๒๔๙๓ ขับซอ ห้างกมลสุโกศล
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ
๒๕๓๗ ผู้จัดรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดลำปาง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ รางวัลศิลปินแห่งชาติ
๒๕๓๒ บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๒๕๓๖ บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม สำนักงานคระกรรมการแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th