หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายบุญเลิศ นาจพินิจ

ชื่อ : นายบุญเลิศ นาจพินิจ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ลิเก
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นายบุญเลิศ นาจพินิจ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๘๕ ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อนุรักษ์การแสดงลิเกทรงเครื่องแบบโบราณทั้งการรำ การร้อง และการแต่งกายไว้อย่างครบถ้วน สืบทอดจากนายหอมหวล นาคศิริ บรมครูด้านลิเกในนาม “คณะบุญเลิศ ศิษย์หอมหวล” นอกจากจะเป็นผู้แสดงแล้ว นายบุญเลิศ นาจพินิจ ยังมีความสามารถในการประพันธ์บทลิเกทั้งด้านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอย่างสูง ในการริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการสร้างเรื่องต่าง ๆ ทั้งคำร้อง บทเจรจา และการบรรจุเพลงให้เหมาะสมกับเรื่องที่แสดง มีผลงานออกเผยแพร่มากมายจนมีชื่อเสียง เลื่องลือไปทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พม่า ลาว มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เป็นที่ยอมรับในวงการลิเกทั่วไป โดยได้รับโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ตลอดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบันนับว่า นายบุญเลิศ นาจพินิจ เป็นศิลปินลิเกที่มีความรอบรู้ทั้งการขับร้องเพลงไทย การบรรเลงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นคุณสมบัติของศิลปินที่มีความสามารถผู้หนึ่ง นายบุญเลิศ นาจพินิจ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๐ ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดนางชำ
วิชาขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทย บ้านดุริยะประณีต
วิชานาฏศิลป์โขนละคร ระบำ สำนักกรมพระนภาธิปพงษ์ประพันธ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์พิเศษ หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ
หัวหน้าคณะลิเก คณะบุญเลิศ ศิษย์หอมหวล
หัวหน้าวงดนตรีไทย
นักแสดงลิเก
นักแสดงลิเกวิทยุ ยานเกราะ ปชส. กรมประชาสัมพันธ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๑ รางวัลโล่
๒๕๓๐ รางวัลโล่
๒๕๒๖ รางวัลโล่
๒๕๒๙ เหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๑ รางวัลโล่ สมาคมสงเคราะห์สหายศิลปิน
๒๕๒๐ ถ้วยรางวัล
๒๕๑๙ โล่ที่ระลึก สมาคมสหายศิลปิน
๒๕๑๘ เกียรติบัตรการแสดงลิเก
๒๕๓๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th