หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเกลียว เสร็จกิจ

ชื่อ : นางเกลียว เสร็จกิจ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงพื้นบ้าน-อีแซว
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเกลียว เสร็จกิจ เกิดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ในนาม ขวัญจิตร ศรีประจันต์ เริ่มฝึกร้องเพลงพื้นบ้านกับครูไสว วงษ์งาม และครูบัวผัน จันทร์ศรี ตั้งแต่อายุได้ ๑๕ ปี เป็นผู้สนใจในเพลงพื้นบ้าน ประกอบกับมีพรสวรรค์ในด้านนี้ ทำให้สามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพลงอีแซว เป็นแม่เพลงที่มีไหวพริบปฏิภาณ สำนวนกลอนคมคายเป็นที่จับใจของผู้ชม สามารถนำเหตุการณ์มาเขียนเป็นเพลงอีแซว เพื่อสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีศิลปะ ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศจนกลายเป็นสัญลักษณ์แม่เพลงพื้นบ้านแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนั้น นางเกลียว เสร็จกิจ ยังเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความร่วมมือแก่สถาบันศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อนุรักษณ์ส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านมาโดยตลอด เป็นผู้มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมทั้งในครอบครัวและสังคม มีความกตัญญูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นางเกลียว เสร็จกิจ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
เล่นเพลงอีแซว
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
วิทยากรพิเศษ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งขวัญจิต ศรีประจันต์
เล่นเพลงอีแซว
นักร้องเพลงลูกทุ่ง วงดนตรีของครูจำรัส สุวคนธ์ และวงดนตรีของ ครูไวพจน์ เพชรสุพรรณ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ โล่เกียรติคุณ
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
๒๕๓๔ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินเพลงลูกทุ่งดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อพื้นบ้านดีเด่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th