หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอำนวย กลัสนิมิ

ชื่อ : นายอำนวย กลัสนิมิ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอำนวย กลัสนิมิ หรือในนาม “ครูเนรมิต” เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๕๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิลปินผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับการแสดงเป็นผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทยขนาด ๑๖ มม. ในระยะเริ่มแรก หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในยุคที่ขาดแคลนอุปกรณ์การถ่ายทำเป็นอย่างมาก ต้องอดทนทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมายกว่าจะสร้างหนังสำเร็จแต่ละเรื่อง เป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานชั้นเยี่ยมไว้มากมาย อาทิ บ้านไร่ นาเรา, พี่ชาย, กตัญญูปกาสิต, โบตั๋น, เรือนแพ, ร้อยป่า และรอยไถ เป็นต้น นอกจากนั้นยังถ่ายทอดศิลปะดังกล่าวผลักดันและผลิตบุคคลากรฝีมือดีออกมาเป็นกำลังสำคัญให้กับวงการภาพยนตร์ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้จำนวนมาก เช่น ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ดอกดิน กัญญามาลย์, ชาลี อินทรวิจิตร, จุรี โอศิริ ฯลฯ ล้วนแต่เป็น “เพชรเม็ดงาม” ของวงการบันเทิงทั้งสิ้น เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์อันทรงคุณค่าทั้งในด้านศิลปะและความบันเทิงให้กับภาพยนตร์ไทย ทั้งยังอุทิศตนเผยแพร่ความรุ้อย่างต่อเนื่องจนเปรียบเสมือนสถาบันการศึกษาทางด้านภาพยนตร์แห่งหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งชมรมวิจารณ์บันเทิงได้ประกาศยกย่องสดุดี นายอำนวย กลัสนิมิ ได้รับรางวัล “เกียรติคุณแห่งความสำเร็จในการทำงาน” ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ นายอำนวย กลัสนิมิ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับการแสดง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้อำนวยการแสดง บริษัทเนรมิตภาพยนตร์
ผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัทสถาพรภาพยนตร์
แปลข่าว หนังสือพิมพื"ดาวนคร"
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลเกียรติคุณความสำเร็จในการทำงาน (Lifeteme Achievement Award)
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับการแสดง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th