หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ชื่อ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ : 2530
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๔๖ เป็นปูชนียบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการส่งเสริมวรรณศิลป์ของชาติ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง เพราะเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในวงการศึกษาของชาติเป็นเวลานาน ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติมาโดยตลอด ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีความปราดเปรื่องและเชี่ยวชาญทางด้านวรรณศิลป์อย่างสูงยิ่ง เพราะได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ามาแต่เยาว์วัย และได้ศึกษาทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยมาอย่างแตกฉานลึกซึ้ง ผลงานของท่านเกือบทุกประเภท ทั้งที่ประพันธ์ด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นบทละคร กวีนิพนธ์ สารคดีท่องเที่ยว บทความและเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ล้วนมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนทุกยุคทุกสมัย มีมากทั้งด้านปริมาณและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบรู้หลายด้าน สามารถนำชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาประยุกต์ใช้ถ่ายทอดความรู้และศิลปวิทยาการ ทั้งในด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและอักษรศาสตร์ อำนวยประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แก่วงการศึกษาและสังคม ดำรงรักษาคุณค่าของงานด้านวรรณศิลป์และอักษรศาสตร์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างดียิ่ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยม(B.A.) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
๒๔๕๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง
๒๔๕๗ ประถมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน
๒๔๗๔ ปริญญาโท
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒๔๘๙ อธิบดีกรมสามัญศึกษา
๒๕๐๐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔๘๕ หัวหน้าฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนมัธยมหอวัง
๒๔๗๗ ครูใหญ่ โรงเรียนมัธยมหอวัง
๒๔๗๗ มหาดเล็กรับใช้รุ่นแรก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ เชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
๒๕๓๕ รับพระราชทานโล่นักการฝึกหัดครูไทย
๒๕๓๑ รับพระราชทานพระเกี้ยวทองคำ
๒๕๓๑ ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
๒๕๑๑ สายสะพาย "Grand Cordon of the Order of Brilliant Star" จีนคณะชาติ
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๐ สายสะพาย "The order of Distinguished Diplomation Merit Service" รัฐบาลเกาหลีใต้
๒๕๐๗ สายสะพาย "Sacred Treasure" ชั้น ๑ ชั้น ๑ จากรัฐบาลญี่ปุ่น
๒๕๐๗ สายสะพาย "Grand Cordon Leopold" จากประเทศเบลเยี่ยม
๒๕๐๕ สายสะพาย "Great Cross with Star and Sash" รัฐบาลเยอรมันตะวันตก
๒๕๓๕ รับรางวัลทางด้านวรรณกรรม องค์การ ASEAN
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th