หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสร้อย ดำแจ่ม

ชื่อ : นายสร้อย ดำแจ่ม
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสร้อย ดำแจ่ม เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศิลปินผู้มีความสามารถในด้านเพลงบอกสืบเนื่องตลอดมา เป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปีเศษ ที่นายสร้อย ดำแจ่ม หรือ เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะยึดเป็นอาชีพว่าเพลงบอกในงานบวชนาค งานศพ งานรื่นเริง งานเทศกาล งานประชันขันแข่งงานกุศล งานสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ เป็นจำนวนนับหมื่นครั้ง ซึ่งเพลงบอก เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมพอ ๆ กับหนังตะลุงและมโนราห์ ดังนั้นเพลงบอก สร้อย เสียงเสนาะ จึงเป็นอีกผุ้หนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเลงเพลงบอกทั้งหลาย ด้วยผลงาน “ มุขปาฐะ ” ที่มีจิตและวิญญาณแห่งความเป็นศิลปินประเภท “ คิดเองทำเอง ” ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยปฏิภาณไหวพริบในการว่ากลอนสดได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง จนได้รับเกียรติและรางวัลมากมายโดยเฉพาะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม พัฒนาเพลงบอกให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เป็นศิลปินที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีความสามารถผู้หนึ่ง นายสร้อย ดำแจ่ม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสระโพธิ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักร้องเพลงบอก
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ รับการยกย่องให้เป็นพ่อแห่งชาติ
๒๕๓๔ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขากีฬาและนันทนาการ
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๐ โล่เกียรติคุณ
๒๕๓๒ โล่เกียรติคุณ
๒๕๒๐ ชนะเลิศการประชันว่าเพลงบอก
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th