หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายแจ้ง คล้ายสีทอง

ชื่อ : นายแจ้ง คล้ายสีทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายแจ้ง คล้ายสีทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๗๘ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศิลปินผู้มีความสามรถในด้านศีตศิลป์โดยเฉพาะการขับเสภา ที่ได้รับการยกย่องทั่วประเทศและได้รับสมญาว่า "ช่างขับคำหอม" เพราะเสียงดี ขยับกรับได้ยอดเยี่ยมจนไม่มีใครเทียบ เป็นนักขับเสภาที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ขับเสภาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถขับบทเสภาเก่า ๆ ที่ถูกลืมกลับมามีชีวิตโดดเด่นจนกระทั่งได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ด้วยการถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิตและวิญญาณแบบไทยจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปว่า "ถ้าขับเสภาหรือเห่เรือแล้วต้องนายแจ้ง คล้ายสีทอง เท่านั้นที่สามารถขับกล่อมได้อย่างไพเราะ ฟังได้อย่างเพลิดเพลินไม่รู้เบื่อ" นอกจากนี้ ยังเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาศิลปะการขับกล่อมให้แก่ศิษย์มากมาย เป็นศิลปินที่สามารถอนุรักษ์ศิลปะการขับเสภาอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้ดำรงอยู่ได้อย่างงดงามด้วยความสามารถถ่ายทอดสื่อถึงผู้ฟังได้อย่างยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง นายแจ้ง คล้ยสีทอจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนคำแพน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
กองยกกระบัตรสะพานแดง บางซื่อ
๒๕๐๘ รับราชการในตำแหน่งคีตศิลปินจัตวา กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๐ รับพระราชทานเหรียญราชรุจิจากพระเจ้าอยู่หัว
๒๕๒๑ รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th