หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมเศียร พานทอง

ชื่อ : นายสมเศียร พานทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักร้อง-นักแต่งเพลงลูก
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมเศียร พานทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๒ ที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงลูกทุ่งที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “ชาย เมืองสิงห์” เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงและลีลาการร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีผลงานด้านการประพันธ์คำร้องและทำนองเพลงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เพลง ซึ่งล้วนแต่ได้รับความนิยมติดอันดับเพลงยอดนิยมเกือบทั้งสิ้น นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการร้องเพลงและประพันธ์เพลงแก่ศิษย์ที่อยู่ในความอุปการะ สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงประดับวงการเพลงลูกทุ่งไว้เป็นจำนวนมาก เช่น สังข์ทอง สีใส และดวงใจ เมืองสิงห์ เป็นต้น จนได้รับคัดเลือกเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งดีเด่นแห่งชาติ ๓ สมัย ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นแห่งชาติ ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ๒ ครั้ง และได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์และอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่สืบไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม นายสมเศียร พานทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้อง - นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนศิริศึกษา
โรงเรียนเพาะช่าง
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหัวว่าว
๒๔๙๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสิงหะวัฒนพาหะ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักร้องลูกทุ่ง วงดนตรีจุฬารัตน์ ของครูมงคล
ตั้งวงดนตรี วงดนตรีลูกทุ่งคณะจุฬาทิพย์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณพระราชทาน
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักร้อง-นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๔ รางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทาน
๒๕๓๔ รางวัลโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงผู้ใช้ภาษาดีเด่น
๒๕๓๕ ศิลปินดีเด่นหรือผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมประจำภาคกลางตอนบน(สาขาศิลปะ และการช่างฝีมือ)
๒๕๓๒ รางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทาน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th