หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์

ชื่อ : นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ หรือในนาม ป. ชื่นประโยชน์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินผู้มีความสามารถในด้านประพันธ์เพลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นต้นมา ได้สร้างศิษย์บนเส้นทางเพลงทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ คำรณ สัมปุณนานนท์ เฉลา ประสพศาสตร์ สุเทพ วงศ์กำแหง นริส อารีย์ วงจันทร์ ไพโรจน์ ดวงตา ชื่นประโยชน์ ก้าน แก้วสุพรรณ และพราวตา ดาราเรือง เป็นต้น มีผลงานประพันธ์เพลงมากมายกว่า ๑,๐๐๐ เพลง ผลงานต่างได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายเป็นเพลงอมตะที่ไพเราะชวนฟังจนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากผลงานประพันธ์เพลงแล้ว นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ ยังมีความสามารถในการเล่น ไวโอลีน ได้อย่างเยี่ยม ได้เขียนแบบเรียนดนตรีด้วยตนเองเป็นภาษาไทยคือ เรียนไวโอลีน กีต้าร์ กลองแจ๊ส ด้วยตนเอง รวมทั้งการเขียนโน๊ตสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาการดนตรีพื้นฐานอีกด้วย จึงนับเป็นศิลปินที่มีความสามารถทั้งการเล่นดนตรี ประพันธ์เพลง และด้านวิชาการดนตรี เป็นผู้หนึ่งที่เป็นครูผู้ประสิทธิประสาทความรู้สร้างศิษย์ให้เป็นดาวประดับวงการดนตรีไทยสากลที่มีความสามารถยิ่งผู้หนึ่ง นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ประพันธ์เพลง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๓ หลักสูตร ๓ ปี นักเรียนดุริยางค์สากล กองดุริยางค์ทหารบก
๒๔๗๙ ลาออกก่อน โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๔ ผู้ควบคุมวงดนตรีและประพันธ์เพลง วงดนตรี ร.ส.พ.
๒๔๙๔ ประพันธ์เพลง กองดุริยางค์ทหารบก
๒๔๘๘ นักดนตรีประจำละครเร่
๒๔๘๔ นักดนตรี วงดนตรี เชาวน์ แคล่วคล่อง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๘ รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ประพันธ์เพลง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th