หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายผาย นุปิง

ชื่อ : นายผาย นุปิง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายคำผาย นุปิง เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่จังหวัดน่าน เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความสามารถในการขับซอ ที่มีปฏิภาณ ไหวพริบเชิงปฏิภาณกวีท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง เป็นที่ยอมรับของประชาชนจังหวัดภาคเนือเป็นอันมาก จนมีคำกล่าวว่า “ ถ้าขับซอแล้วต้องซอคณะพ่อคำผาย” ทั้งยังเป็นผู้สืบสานงานวัฒนธรรมถ้องถิ่นมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ตลอดจนกำลังทรัพย์เพื่องานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง จนได้รับการประกาศเกียรติคุณซอ เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้รับโล่เกียรติคุณจากการประกวดสื่อการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ในการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงานในชนบทของจังหวัดลำปางและด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ เมื่อปี ๒๕๓๓ เป็นศิลปินที่อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นมรดกการแสดงของภาคเหนือ ที่มีความสามารถผู้หนึ่ง นายคำผาย นุปิง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๓๖ ปริญญากิตติศักดิ์ สาขา ศิลปศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สหวิทยาลัยล้านนา
๒๔๗๘ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหัวนา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๗ ครูพิเศษ โรงเรียนน่านนคร
๒๕๑๖ เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม
๒๕๓๕ ผู้นำชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้น บ้านหัวนา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๔ "คนดีสรีภุเพียง สภาวัฒนธรรม
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๖ ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สหวิทยาลัยล้านน
๒๕๓๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บม.)
๒๕๓๔ โล่เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากสมเด็จพระเทพฯ
๒๕๓๔ โล่เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๒๕๑๖ ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๓๒ โล่เชิดชูเกียรติงานประกวดสื่อการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
๒๕๑๔ ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ห้างนำชัยพานิช จ.ลำปาง
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th