หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางประยูร ยมเยี่ยม

ชื่อ : นางประยูร ยมเยี่ยม
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ลำตัด
ปีที่ได้รับ : 2537
คำประกาศเกียรติคุณ
นางประยูร ยมเยี่ยม เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี เป็นศิลปินผู้มีความสามารถโดยดเด่นด้านศิลปะเพลงพื้นบ้าน โดยเข้าสู่อาชีพตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี จนมีความชำนาญพิเศษในการแสดงลำตัด ในนามลำตัดแม่ประยูร ลำตัดแม่ประยูรได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงโด่งดังควบคู่กับลำตัดคณะหวังเต๊ะมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน นอกจากชำนาญด้านลำตัดแล้ว นางประยูร ยมเยี่ยม ยังมีความสามารถในเลงพื้นบ้านอื่นๆ เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ และเพลงขอทาน กล่าวได้ว่า นางประยูร ยมเยี่ยม เป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยืนยาวได้อย่างน่าภาคภูมิใจ สามารถนำการแสดงพื้นบ้านไปแสดงยังต่างประเทศจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถใช้การแสดงพื้นบ้าน “ ลำตัด ” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เข้าถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชิด สามารถด้นกลอนสดและแต่งคำร้องได้อย่างคมคายเหมาะสมกับสถานการณ์สร้างความ บันเทิงให้แก่ผู้ชมตลอดเวลา ได้ใช้ศิลปะการแสดงเป็นอาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นครูถ่ายทอศิลปะวิชาให้แก่บุคคลและสถาบันต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดอยู่กับการแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน “ ลำตัด ” ตลอดไป นับได้ว่า นางประยูร ยมเยี่ยม เป็นแม่เพลงพื้นบ้าน “ ลำตัด ” ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะอันเป็นมรดกของชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นางประยูร ยมเยี่ยม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดศาลาวัล
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
นักแสดงลำตัด
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ลำตัด) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th