หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายขาเดร์ แวเด็ง

ชื่อ : นายขาเดร์ แวเด็ง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นายขาเด แวเด็ง เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๗๔ ที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุคคลที่มีความหลงใหลเรื่องการสีไวโอลินมาตั้งแต่เด็ก เพียรพยายามฝึกฝนการสีไวโอลินด้วยตัวของตนเอง และด้วยใจรักในน้ำเสียงของไวโอลินทำให้เกิดแรงบรรดาลในการฝึกฝนคิดค้นวิธีการสีไวโอลินที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง จนกลายเป็นนักสีไวโอลินพื้นบ้านภาคใต้ที่มีฝีมือสูงเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นนักสีไวโอลินที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นวิทยากรสาธิตการสีไวโอลินทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับเกียรติคุณในฐานะบุคคลซึ่งสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และรางวัลอื่นๆหลายครั้ง นายขาเดร์ แวเด็งจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนในอำเภอรามัน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ช่างเงิน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ครูสอนดนตรีพื้นเมือง
นักดนตรีสีไวโอลิน คณะละครบังสวัน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๕ โล่เกียรติคุณและเข็มเกียรติคุณในฐานะเป็นบุคคล ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
๒๕๓๕ ได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปการแสดง
รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th