หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอบ ไชยวสุ

ชื่อ : นายอบ ไชยวสุ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : หัสคดี
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอบ ไชยวสุ หรือครูอบ นามปากกา "ฮิวเมอริสต์" เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๔ เป็นนักประพันธ์ชั้นครู ผู้นำในแนวเขียนเชิงหัสคดีของไทยที่เด่นที่สุดและมีบทบาทเป็นผู้อนุรักษ์ภาษาไทยอย่างมั่นคงมาแต่ต้นจนปัจจุบัน ผลงานของครูอบ นอกจากเป็นครูโดยอาชีพมาแต่เดิมแล้ว ท่านยังทำงานด้านวรรณกรรมตลอดมา โดยเป็นทั้งบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักภาษาและนักประพันธ์รวมทั้งเป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนักประพันธ์ชื่อคณะ " สุภาพบุรุษ" เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นกลุ่มนักประพันธ์มีชื่อรุ่นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเสมือนเป็นสายธารแห่งวรรณศิลป์ไทยยุคใหม่ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน งานวรรณศิลป์ที่เด่นที่สุดของครูอบในนามปากกา " ฮิวเมอริสต์" จำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ เรื่องชวนขัน หรือ หัสคดี เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทย และเรื่องแปล งานเขียนของท่านมีความเป็นเลิศอยู่ ๒ ด้าน คือ อารมณ์ขัน และการใช้ภาไทย นามปากกา "ฮิวเมอริสต์" จึงถือเป็นผู้นำในแนวเขียนเชิงหัสคดีของไทย ที่เป็นแบบฉบับของวรรณศิลป์ไทย อันหาคนเขียนงานในแนวนี้ยากมากแม้ในปัจจุบันผลงานของท่านได้เชิดชูคุณค่าของอารมณ์ในภาษาไทยให้เราได้ประจักษ์ในอัจฉริยลักษณ์ของคนไทยที่มีในทุกยุคสมัย นายอบ ไชยวสุ หรือ "ฮิวเมอริสต์" จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมปีที่ ๓ โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดชนะสงคราม
มัธยมปีที่ ๘ โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
๒๔๖๒ ครูชุดประโยคมัธยม สามัคยาจารย์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
รับราชการครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
รับราชการครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
รับราชการครู โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
๒๔๖๓ รับราชการครู โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
๒๔๖๖ รับราชการครู โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
๒๔๖๙ รับราชการครู โรงเรียนสตรีเบญจมราชาลัย
๒๔๗๔ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สยามราษฏร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • อ้ายเปียด้วน
  • นิยายธิเบต
  • ขำขันกับฮิวเมอริสต์จิตแจ่มใส
  • นิยายรักในราชสำนักฝ่ายใน
  • ฮิวเมอริสต์
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th