หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสุดจิตต์ อนันตกุล

ชื่อ : นางสุดจิตต์ อนันตกุล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุจิตต์ อนันตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่เติบโตมาจากเชื้อสายของนักร้องนักดนตรีไทย โดยได้แสดงความสามารถพิเศษเล่นดนตรีไทยได้รอบวงเมื่ออายุ ๘ ขวบ ชนะการประกวดขับร้องเพลงไทยและเป็นนักร้องประจำวงดนตรีไทยเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ เป็นผู้ที่มีน้ำเสียงการขับร้องเพลงไทยที่แจ่มใสไพเราะ ทั้งยังมีควมสามารถในด้านต่าง ๆ สูงยิ่ง เช่น ด้านการสอน เป็นครูสอนขับร้องและดนตรีไทยให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย ด้านบริการและเผยแพร่ ความรู้ต่างๆ ทั้งจัดรายการเพลงไทย เป็นผู้อำนวยการเพลงไทย บรรจุให้กับวิทยานิพนธ์ละครในวิชาเอกนาฏศิลป์ และละครไทยของสถาบันต่างๆ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดทำภาพโทรทัศน์ละครดึกดำบรรพ์ เพื่อเป็นต้นแบบของละครดึกดำบรรพ์ต่อไปและได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยและกรรมการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยหลายคณะเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทั้งในวงการดนตรีไทยและวงการอื่นที่เกี่ยวข้อง จนได้รับเกียรติคุณและรางวัลต่าง ๆ ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขับร้องดนตรีไทยมากมาย นางสุจิตต์ อนันตกุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนบ้านแพน
โรงเรียนแนบวิทยา
โรงเรียนนาฎศิลป์ กรมศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๐ รับราชการที่งานบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
๒๔๙๓ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรรมการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนวิชาดนตรีไทย-การขับร้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยทุกระดับ ทุกภาค และงานของศูนย์เยวชนไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ตรวจสอบคุณภาพบทละคร บทประพันธ์และวรรณกรรมต่างๆที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
ผู้ดำเนินการจัดแสดงดนตรีไทย หอประชุมประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานบันเทิงดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์
ผู้ดำเนินการจัดรายการรื่นรสดนตรีไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นักร้องหุ่นกระบอกของคณะนายเปียก ประเสริฐกุล สถานีโทรทัศน์ช่อง๔ บางขุนพรหม
นักร้องประจำคณะพลายมงคล คณะนาฏศิลป์สัมพันธ์ คณะวังราชทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔
นักร้องประจำวงดนตรีไทย กรมโฆษณา
แสดงละครวิทยุ ลิเก คณะปัญญาพลและคณะสุชิน เทวผลิน
๒๕๓๐ อนุกรรมการเฉพาะกิจผลิตรายการโทรทัศน์อาเซียน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๔ รางวัลเสาอากาศทองคำ ในฐานะผู้บรรจุเพลงดนตรีประกอบละครเรื่อง สี่แผ่นดิน
๒๕๓๐ รางวัลและประกาศนียบัตรเป็นข้าราชการดีเด่น
๒๕๓๒ รางวัลเสาอากาศทองคำ ในนามผู้จัดรายการสาระสังคีต
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th