หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางฉวีวรรณ พันธุ

ชื่อ : นางฉวีวรรณ พันธุ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หมอลำ
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นางฉวีวรรณ พันธุ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีหมอลำ ที่มีความสามารถโดดเด่นมีไหวพริบปฏิภาณด้านหมอลำที่เฉียบแหลมยิ่งคนหนึ่ง โดยได้รับการฝึกฝนเรื่องหมอลำจากบิดา ญาติ และหมอลำที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตหลายท่าน ซึ่งความจัดเจนเรื่องหมอลำที่ฝึกฝนมาตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เป็นหมอลำที่มีความสามารถสูงทั้งด้านการแต่งกลอนลำการคิดท่วงทำนองหมอลำกลอน เขียนกลอนลำ ประดิษฐ์ท่าลำและบทร้องชุดแม่อีสาน ๔๘ ท่า ประกอบกับเป็นบุคคลที่มีน้ำเสียงไพเราะ มีพลัง ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของแดนอีสานและได้รับการกล่าวขานด้วยความชื่นชมจากประชาชนว่าเป็นราชินีหมอลำ นางฉวีวรรณ พันธุ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๘ ประถมศึกษาปีที่๔
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร ครูสอนศิลปะพื้นบ้าน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๕ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน(หมอลำ) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๕ เกียรติบัตรจาก C.I.O.F.F. งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชีย ครั้งที่๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น
๒๕๓๓ ถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดหมอลำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน
๒๕๒๘ โล่เกียรติคุณ รางวัลดีเด่นในการผลิตสื่อมวลชนดีเด่น เพื่อเยาวชน ประเภทสื่อชาวบ้าน คณะกรรมการส่งเสริมประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๓๒ โล่เกียรติคุณ ในนามผู้สนับสนุนโครงการอีสานไม่กินปลาดิบ กระทรวงสาธารณสุข
๒๕๒๘ โล่ศิลปินดี่เด่นของภาคอีสาน จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
๒๕๑๔ โล่ชนะการประกวดหมอลำงานเจ้าพ่อพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ
๒๕๒๒ โล่ชนะเลิศเกียรตินิยม การประกวดหมอลำงานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
๒๕๒๗ เกียรติบัตรชุดรำแม่บทอีสาน ๔๘ ท่า ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น กรุงโตเกียว
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th