หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

ชื่อ : เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เกิดเมื่อที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป นอกจากเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโนแล้ว นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ยังมีผลงานประพันธ์เพลง ๑,๐๐๐ กว่าเพลง เพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่ รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำ ขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย ฯลฯ เป็นศิลปินคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย นักเรียบเรียงเสียงประสานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ มาก่อน และยังเป็นศิลปินที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เผยแผร่ด้วยการปฏิบัติอยู่จนปัจจุบัน เป็นที่เคารพเทิดทูนของศิลปินรุ่นหลังจนกระทั่งปัจจุบัน นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๕
ประกาศนียบัตร Berklee school of Music
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๔๙๘ เล่นเปียโน วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์
อาจารย์สอน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
อาจารย์พิเศษสอนดนตรี โรงเรียนจิตรลดา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยแรก ๒ ปี
ธนาคารกรุงเทพฯ
ผู้บริหาร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
แผ่นเสียงเงินพระราชทาน
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th