หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายส่องชาติ ชื่นศิริ

ชื่อ : นายส่องชาติ ชื่นศิริ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครรำ
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นายส่องชาติ ชื่นศิริ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๔๖๑ ณ กรุงเทพมหานครเป็นบุคคลที่ได้รับการย่กย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความสมารถชั้นสูงในทางศิลปะด้านละครรำ เป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้เป็นแบบเรียนแม่ท่าในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจบัน นางส่องชาติ ชื่นศิริ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว นอกจากมีความสามารถในศิลปะด้านละครรำแล้ว ยังมีความสามารถแสดงละครพันทาง มีลีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจและเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงและท่ารำตัวพระ คู่มากับนางสาวจำเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๑ มาโดยตลอด เป็นศิลปิที่จดจำท่ารำทุกกระบวนรำของครูโบราณได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่ารำของครูโบราณให้กับลูกศิษย์จนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิลปะการแสดงด้านละครรำ นายส่องชาติ ชื่นศิริ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนดุสิตดรุณ
โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแสดงละครรำ กรมศิลปากร
ครูสอน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครรำ) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th