หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเตือน พาทยกุล

ชื่อ : นายเตือน พาทยกุล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเตือน พาทยกุล เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๔๔๘ ณ จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินชั้นครู ที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทยเป็นเลิศ โดยเฉพาะในทางปี่พาทย์ นับว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงสุดคนหนึ่ง นายเตือน พาทยกุล มีความสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ทั้งระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก และซอสามสาย จนปรากฏลือเลื่องไปในหลายวงการ นอกจากมีความสามารถในการบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยแล้ว นายเตือน พาทยกุล ยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงได้เคยประพันธ์เพลงไทยไว้จำนวนมาก เช่น เพลงโหมโรงเทพอัศวินสามฃั้น แขกมอญ บางขุนพรหมสองชั้น โหมโรงเพชรศรีอยุธยา นาคบริพัตรทางเปลี่ยน เป็นต้น ความสามารถพิเศษ เฉพาะของนายเตือน พาทยกุล อีกด้านหนึ่ง ได้แก่ การประดิษฐ์ เครื่องดนตรีไทย ได้ทุกชนิด และยังเป็นผู้ประดิษฐ์เครืองดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็ก ที่สามารถใช้บรรเลงเป็นมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นศิลปินที่ไม่หวงแหนวิชาความรู้ ได้รับเชิญเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยจนปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นครูด้านดนตรีไทย นายเตือน พาทยกุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
วิชาสามัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสามเสน
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดโพธาราม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๖ อาจารย์พิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์
๒๔๗๐ ตั้งวงปี่พาทย์ วงพาทยกุล
๒๔๙๐ ตั้งวงปี่พาทย์ที่บ้านริมทางรถไฟปากคลองสาน จังหวัดธนบุรี
๒๕๑๖ อาจารย์พิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ โรงเรียนราชประชาสมาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนศรีอยุธยา สถาบันโทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
๒๔๖๘ นักดนตรี วงปี่พาทย์นายปุ่น คงศรีวิไล
๒๔๖๕ ครูสอนดนตรี วงปี่พาทย์บางประทุน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลชนะเลิศถ้วยเงินในการประกวดวงปี่พาทย์
โล่ อ.ส.ช.
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางดุริยางค์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เกียรติบัตรกรรมการการประกวดดนตรีไทยความมั่นคง
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th