หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายจูเลี่ยม กิ่งทอง

ชื่อ : นายจูเลี่ยม กิ่งทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจูเลี่ยม กิ่งทอง เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ปี จอ พุทธศักราช ๒๔๖๕ จังหวัดชุมพร เป็นบุคคลที่ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถสูงยิ่งในศิลปะการแสดงหนังตะลุง มีผลงานปรากฏเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนตั้งแต่เริ่มการแสดง เป็นต้นมา นายจูเลี่ยม กิ่งทอง เป็นนายหนังตะลุงที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวที่โดยเด่นเป็นพิเศษนอกจากจะแสดงหนังตะลุงในแบบฉบับดั้งเดิมแล้ว ยังได้คิดค้นพัฒนารูปแบบการแสดงให้ประชาชนยอมรับด้วยปฏิภาณอันเฉียบคม เป็นนายหนังตะลุงคนแรกที่นำเอาไวโอลินเข้ามาประกอบการแสดง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องพุทธศาสนา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เข้าไปในเนื้อหาเพื่อประชาชนจะได้รับทั้งสาระและบันเทิงในเวลาเดียวกัน เป็นผู้ประยุกต์การแสดงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ มาไว้ในการแสดงหนังตะลุงของตนจนมีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพของตนจนมีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพของตนช่วยชาวบ้าน คิดค้นบทกลอน บทพากย์ บทเจรจาที่ตรึงใจผู้ชม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนายหนังตะลุงที่มีความสามารถสูงเด่น นายจูเลี่ยม กิ่งทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนบ้านน้ำอา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลจากการชนะการประชัน
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th