หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายบุญยัง เกตุคง

ชื่อ : นายบุญยัง เกตุคง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ลิเก
ปีที่ได้รับ : 2534
คำประกาศเกียรติคุณ
นายบุญยัง เกตุคง เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือนสาม ปีชวด พุทธศักราช ๒๔๖๗ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นศิลปินผู้มีความสามารถทางศิลปะการแสดงลิเก หรือนาฏดนตรีที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการเดียวกันว่า เป็นผู้รอบรู้ทั้งกระบวนกลอน กระบวนร้องและกระบวนรำของลิเกทรงเครื่อง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งศิลปะแขนงนี้ มีความสามารถในการแสดงใด้หลายบทบาททั้งตัวเอก ตัวโกงและตัวตลกนอกจากนั้นยังรอบรู้เรื่องเพลงการ สามารถบรรเลงดนตรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย จนถึงการบรรเลงเดี่ยวและประชันวง ความจัดเจนทางศิลปะดังกล่าว ทำให้สามารถพัฒนาลิเกหางเครื่องให้มีคุณค่าทางศิลปะยิ่งขึ้น และยังเป็นผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาการด้านนี้ ให้กับศิษย์ในสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดมา นายบุญยัง เกตุคง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ดนตรี ปี่พาทย์ ลิเก
ประถมศึกษา ๑ โรงเรียนใกล้ ๆ บ้าน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักดนตรี วงฟองน้ำ
ครู โรงเรียนดนตรีศิริยะ
แสดงลิเก กรุงเทพฯ
ครูสอนรำ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๓๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ลิเก) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th