หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางกัณหา เคียงศิริ

ชื่อ : นางกัณหา เคียงศิริ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : นวนิยาย
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางกัณหา เคียงศิริ นามปากกา ก.สุรางคนางค์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ เป็นนักประพันธ์สตรีที่มีผู้อ่านนิยมในผลงานด้านนวนิยายมากที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา นวนิยายในนาม ก.สุรางคนางค์ ที่ยังนิยมอยู่ แม้ในปัจจุบันมีหลายเรื่อง เช่น บ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์ ดอกฟ้าและโดมจองหอง เขมรินทร์-อินทิรา และหญิงคนชั่ว งานนวนิยายของท่านได้สะท้อนถึงความคิดและทัศนคติของผู้คนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างค่านิยมเดิมกับค่านิยมใหม่ของสังคมที่กำลังพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ผลงานของท่านจึงมีคุณค่าในฐานะเป็นวรรณกรรมที่ให้ภาพสะท้อนสังคมช่วงนั้น ๆ อันสำคัญยิ่ง ทั้งยังเป็นแบบฉบับนักประพันธ์สตรีของไทยที่ส่งอิทธิพลสืบมาถึงปัจจุบันด้วย นอกจากคุณค่าเชิงวรรณศิลป์แล้ว งานประพันธ์ของ ก.สุรางคนางค์ ยังได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในครอบครัวอันเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย และเป็นปัญหาร่วมสมัยของสังคมที่ต้องพัฒนา ดังจะเห็นได้ว่านวนิยายของ ก.สุรางคนางค์ ยังครองใจผู้อ่านอยู่แม้จนทุกวันนี้ นางกัณหา เคียงศิริ หรือ ก.สุรางคนางค์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนเวนต์
๒๔๗๕ มัธยมปีที่ ๘ โรงเรียนราชินีบน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๗๗ ครู โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด
๒๔๗๖ ครู โรงเรียนสตรีจุลนาค
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ วรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th