หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางกัณหา เคียงศิริ

ชื่อ : นางกัณหา เคียงศิริ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : นวนิยาย
ปีที่ได้รับ : 2529
คำประกาศเกียรติคุณ
นางกัณหา เคียงศิริ นามปากกา ก.สุรางคนางค์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ เป็นนักประพันธ์สตรีที่มีผู้อ่านนิยมในผลงานด้านนวนิยายมากที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา นวนิยายในนาม ก.สุรางคนางค์ ที่ยังนิยมอยู่ แม้ในปัจจุบันมีหลายเรื่อง เช่น บ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์ ดอกฟ้าและโดมจองหอง เขมรินทร์-อินทิรา และหญิงคนชั่ว งานนวนิยายของท่านได้สะท้อนถึงความคิดและทัศนคติของผู้คนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างค่านิยมเดิมกับค่านิยมใหม่ของสังคมที่กำลังพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ผลงานของท่านจึงมีคุณค่าในฐานะเป็นวรรณกรรมที่ให้ภาพสะท้อนสังคมช่วงนั้น ๆ อันสำคัญยิ่ง ทั้งยังเป็นแบบฉบับนักประพันธ์สตรีของไทยที่ส่งอิทธิพลสืบมาถึงปัจจุบันด้วย นอกจากคุณค่าเชิงวรรณศิลป์แล้ว งานประพันธ์ของ ก.สุรางคนางค์ ยังได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในครอบครัวอันเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย และเป็นปัญหาร่วมสมัยของสังคมที่ต้องพัฒนา ดังจะเห็นได้ว่านวนิยายของ ก.สุรางคนางค์ ยังครองใจผู้อ่านอยู่แม้จนทุกวันนี้ นางกัณหา เคียงศิริ หรือ ก.สุรางคนางค์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนเวนต์
๒๔๗๕ มัธยมปีที่ ๘ โรงเรียนราชินีบน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๗๗ ครู โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด
๒๔๗๖ ครู โรงเรียนสตรีจุลนาค
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ วรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th