หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี

ชื่อ : นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2534
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นทั้งนักร้อง และครูสอนขับร้องเพลงไทยสากล ได้ผลิตผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า ๕๐ ปี จนถึงทุกวันนี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะการขับร้องเพลงไทยสากล ประกอบด้วยความสามารถสูงส่งในกระบวนการขับร้องมีการแสดงเสียงที่แจ่มใสไพเราะ พร้อมด้วยความชัดเจนในการถ่ายทอดความงามแห่งคีตศิลป์ไทยอันเป็นวัฒนธรรมของชาติให้ผสานผสมกลมกลืนเข้ากับลักษณะของดนตรีตะวันตก เกิดเป็นผลงานการขับร้องที่งดงาม ชัดเจนมีเสน่ห์ชวนฟังและที่สำคัญยิ่งคือสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยและได้รสแห่งความเป็นสากลเด่นชัดในเวลาเดียวกัน ประสบวามสำเร็จในการชับร้องเพลงไทยสากลทุกรูปแบบ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการบันทึกแผ่นเสียงนับเป็นแบบฉบับสำคัญในการขับร้องเพลงไทยสากลสามารถยึดถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้มาจนทุกวันนี้ นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – ขับร้อง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๘ นักร้อง สถานีวิทยุทหารอากาศ ทุ่งมหาเมฆ
๒๔๙๒ ร่วมแสดงและร้องเพลง คณะชุมนุมศิลปิน
๒๔๙๒ บันทึกเสียง บริษัทกมลสุโกศล
๒๔๘๗ นักร้อง โรงหนังพัฒนากร
๒๔๘๗ ข้าราชการสามัญ กรมโฆษณาการ
๒๔๘๗ นักร้อง ห้างแผ่นเสียง ต.เง็กชวน
๒๔๘๗ นักร้องประจำวง กรมโฆษณาการ
๒๔๘๕ นักร้อง ค่ายทหารญี่ปุ่น
๒๕๐๙ สอนร้องเพลง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-ขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๕ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th