หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาวาตรี ดร.พยงค์ มุกดา

ชื่อ : นาวาตรี ดร.พยงค์ มุกดา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2534
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพยงค์ มุกดา เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ในเรือลอยที่ลุ่มแม่น้ำกลอง จังหวัดราชบุรี เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากล และเพลงไทยแนวใหม่หลายหลากไว้เป็นจำนวนมากได้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลงมาเกือบครึ่งศตวรรษ สร้างสรรค์เพลงทุกแนวไว้จำนวนมาก นอกจากจะได้รับยกย่องว่าเป็นเสาเอกของวงการเพลงแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการเพลงอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยา และสมาคมนักนิยมเพลงบางปะกง ฉะเชิงเทรา เป็นต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอด ชี้แนะให้แก่ผู้สนใจเพลงได้อย่างชัดเจน ตลอดเวลาผลงานเพลงมีความละเอียดประณีต ไพเราะทั้งด้านฉันทลักษณ์และถ้อยคำ แฝงด้วยความคิด สอดแทรกจริยธรรมและสิ่งที่ควรปฏิบัติในสังคมนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่ง ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์นานับประการแก่สาธารณะมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในวงการ นายพยงค์ มุกดา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนเทศบาล ๒๓
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาสาทำงานทุกอย่าง โรงละครนิยมไทย
ยามรักษาการ โรงงานเนื้อสัตว์หัวลำโพง
จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ "เพื่อการเกษตร"
ประธานกรรมการ บริษัทโรต้าแผ่นเสียงเทป จำกัด
ประธานบริหาร โรงแรมริมฝั่งบางปะกง
รองประธาน ร้านรื่นเริงดารากาชาด
ผู้กำกับการแสดง,ผู้แสดงนักร้องหน้าม่าน,แสดงตลก,ผู้ประกาสในเวที,ผู้ที่ออกโฆษณาไปรับรถโฆษณา คณะละครเร่
๒๔๘๕ ยามรักษาการ โรงงานเนื้อสัตว์พระโขนง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-เพลงลูกทุ่ง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๓ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย บูรพา บางแสน
พระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชทานเหรียญกาชาด
เหรียญพิทักษ์เสรีชน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th