หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาย สุเทพ วงศ์คำแหง

ชื่อ : นาย สุเทพ วงศ์คำแหง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุเทพ วงศ์กำแหง เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลที่มีผลงานดีเด่นทั้งในและนอกประเทศเป็นเวลาอันต่อเนื่องกันมากว่า ๔๐ ปี มีผลงานขับร้องที่ประจักษ์ชัดเจนในความสามารถอันสูงส่ง ได้พัฒนาวิธีการขับร้องเพลงไทยสากลอย่างไพเราะ และทวีความงดงามในศิลปะแขนงนี้ยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เป็นผู้ตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลงานเพลงมากมาย เช่น ขับร้องเพลงประกอบในภาพยนต์และละครโทรทัศน์ เพลงไทยสากลทั่วไปเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลปัจจุบัน เพลงอันเกี่ยวด้วยพระศาสนา และจริยธรรม ตลอดจน ได้ใช้ความสามารถในเชิงศิลปะสร้างสรรค์อำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเสมอมา ทั้งแได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก จากความสามารถอันสูงส่งดังกล่าวยังส่งผลให้นายสุเทพ วงกำแหงได้รับพระราชทารางวัลแผ่นเสียทองคำ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง รางวัลเสาอากาศทองคำในฐานะนักร้องยอดเยี่ยม ๒ ครั้ง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันนายสุเทพ ยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการคุณงามความดีที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมานี้เป็นที่ชื่นชมชัดเจนในหมู่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไป นายสุเทพวงศ์กำแหง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – ขับร้อง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนประจำอำเภอ
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดสมอราย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เขียนตัวหนังสือ ร้านตัดเสื้อ
กองทัพอากาศ จ่าอากาศตรี
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
รางวัลเสาอากาศทองคำ
โล่เพชร
โล่เกียรติยศ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ปริญญาบัตรศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปกรรม
โล่เกียรติยศ วัดไทยในลอสแองเจลิส
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิติมาศักดิ์(ศิลปกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
๒๕๒๕ โล่เกียรติยศพระราชทาน สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
๒๕๓๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-ขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๔ พระราชทานโล่และเข้มเชิดชูเกียรติ
ผลงาน
 • ดาว
 • เสน่หา
 • มนต์รักในฤดูร้อน
 • ฉันยังอยู่
 • โลกลวง
 • ขวัญใจคนจน
 • คุณจะงอนมากไปแล้ว
 • ใจพี่
 • ดอกฟ้าในมือโจร
 • เท่านี้ก็ตรม
 • พรพี่
 • เพียงคำเดียว
 • แม่กลอง
 • แม่ศรีเรือน
 • ไม่มีวัน
 • รอ
 • รักคุณไม่เห็นเป็นไร
 • รักอย่ารู้คลาย
 • จูบเย้ยจันทร์(สุเทพ วงศ์คำแหง)
 • ถนอมรัก(สุเทพ วงศ์คำแหง)
 • บทเรียนก่อนวิวาร์(สุเทพ วงศ์คำแหง)
 • พ่อแง่แม่งอน(สุเทพ วงศ์คำแหง)
 • สาบานรัก(สุเทพ วงศ์คำแหง)
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th