หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์

ชื่อ : นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์- ละครรำ
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ เกิดเมื่อวันที่ ๑พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นละครหลวง สำนักพระราชวังรุ่นสุดท้าย ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนาฏศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนัก เคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆให้กรมศิลปากรมาแล้วมากมายหลายเรื่องหลายตอน บทบาทที่ได้รับการยกย่องและนิยมชมชอบจากผู้ชมมากที่สุด “ ตัวพระ ” เข่น อินเหนา สังข์ทอง พระไวย ไกรทอง สัตยวาน บางครั้งก็แสดงเป็น “ นางเอก ” เช่น ละเวงวัลลา เป็นต้น เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏศิลป์ไทย และละครรำไว้ได้มากที่สุดเคยแสดงและนำคณะไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศ ได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาชีพมาเป็นเวลากว่า๔๐ ปี จนเป็นที่ยอมรับกันในวงการนาฏศิลปินว่า เป็นผู้มีความสามารถสูงยิ่งต่อเนื่องมาตลอด นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - ละครรำ) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศิลปากรนาฏดุริยางค์
โรงเรียนราษฎร์สามัคคีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๗ ศิลปินจัตวา อันดับ ๓ กรมศิลปากร
๒๔๘๖ ข้าราชการศิลปินสำรอง กรมศิลปากร
๒๕๒๙ ข้าราชการระดับ ๗ กองการสังคีต กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์ไทย สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th