หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางบัวผัน จันทร์ศรี

ชื่อ : นางบัวผัน จันทร์ศรี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นางบัวผัน จันทรศรี หรือที่เรียกกันว่า “ แม่บัวผัน ” เกิดเมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ตรงกับปีวอก ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นแม่เพลงชั้นครูที่เติบโตมาในวงการเพลงและเล่นเพลงเป็นอาชีพ มาโดยตลอด เป็นผู้มีปฏิภาณและความคิดป็นเลิศ สามารถด้นกลอนสด และแต่งคำร้องได้อย่างคมคาย อีกทั้งมีความจำเป็นเยี่ยม สามารถจำเนื้อร้องเก่าได้มากมายหลายหมื่นวรรค แม่บัวผันได้ร่วมบันทึกเพลงพื้นบ้านต่างๆ เพื่อคนรุ่นหลังไว้มาก สามารถบอกเพลงได้โดยไม่ติดขัดจึงนับเป็นหลักสำคัญยิ่งคนหนึ่งของวงการเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน ด้วยจิตวิญญาณของผู้รักเพลงโดยแท้ แม่บัวผันได้สละเวลาและทรัพย์สินทุ่มเทเพื่อถ่ายทอดสอนศิษย์โดยไม่ย่อท้อบ้านของแม่บัวผันจึงเป็นที่พึ่งพิงของคนเพลงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นที่ชุมนุมของนักศึกษา ครูอาจารย์และสื่อมวลชนที่สนใจเพลงพื้นบ้าน แม่บัวผันใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเพลงพื้นบ้านอันเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันถึงความเป็นนักกลอนของคนไทย ประกอบกับความเสียสละและความสามารถเป็นเลิศในศิลปะเพลงพื้นบ้าน จึงได้รับความรัก ยอมรับ และยกย่องนับถือจากผู้ที่อยู่ในวงการเพลงพื้นบ้านตลอดมา นางบัวผัน จันทรศรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูเพลง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๔ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๓๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพื้นบ้าน) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๗ โล่เกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๒๖ โล่เชิดชูเกียรติ สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th