หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายหยัด ช้างทอง

ชื่อ : นายหยัด ช้างทอง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์-โขน
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นายหยัด ช้างทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๒ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงโขนทุกประเภท โดยเฉพาะเป็นหลักและแม่แบบของตัวยักษ์ เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนของศิลปะการแสดงโขน และได้ประดิษฐ์ผลงานทางด้านการแสดงโขนหลายชุดซึ่งกรมศิลปากรยึดถือเป็นแบบฉบับของการแสดงสดมา เป็นนาฎศิลปินโขนคนปัจจุบันที่มีอาวุโสสูงสุดในบรรดาศิลปินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้รับมอบท่ารำหน้าพาทย์ องค์พระพิราพ และยังสามารถรำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและอบรมสั่งสอนวิชาการเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโขนให้แก่หน่วยราชการและเอกชนทั่วไป เป็นผู้เสนอสละและอุทิศตนเพื่อศิลปะการแสดงโขนอย่างแท้จริง มาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี จนเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการนาฎศิลป์ไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นายหยัด ช้างทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์-โขน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดรัชดาธิษฐาน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ศิลปินจัตวา กรมศิลปากร
๒๔๘๔ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ กรมศิลปากร
ผู้ฝึกซ้อม ควบคุมการแสดง โรงละครแห่งชาติ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๓ โล่และเข็มเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th