หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์

ชื่อ : นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์)เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร มีผลงานด้านศิลปะกรรมแสดงหลายแขนงกล่าวคือ การแสดงละคร การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี จนปัจจุบันด้านการแสดงละครได้แสดงติดต่อกันให้คณะละครเวทีหลายคณะโดยเป็นผู้แสดงนำฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นบทที่ต้องแสดงและร้องเพลงด้วยต่อมาเมื่อละครเวทีได้คลายความนิยมลงได้แสดงและพากย์ภาพยนตร์หลายเรื่อง เมื่อมีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้น จึงได้มาแสดงละครและร้องเพลงทางโทรทัศน์ ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ คือ การขับร้องเพลงนั้น มีผลงานที่บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ เพลง และได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำถึง ๔ ครั้ง นับเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำมากที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเช่นกัน นอกจากการร้องเพลงเป็นอาชีพแล้ว ยังร้องเพลงเพื่อการกุศลและในงานสังคมต่าง ๆ มาโดยตลอด นับว่าเป็นศิลปินที่ใช้ผลงานทางศิลปะให้ความบันเทิงและจรรโลงใจของคนในสังคมตลอดมา นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์)จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
บริษัทสหไทยวัฒนา
แผนกควบคุมอาคาร เทศบาลนครกรุงเทพ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-ขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๒ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๑๐ รับพระราชทานเข็มกาชาดสรรเสริญ ชั้น ๒
๒๕๑๑ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๑๔ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๖ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
๒๕๐๗ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๗ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๘ รับพระราชทานเข็ม สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒๕๐๙ รับพระราชทานเหรียญ
๒๕๓๖ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th