หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาย ฉิ้น อรมุต

ชื่อ : นาย ฉิ้น อรมุต
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นายฉิ้น อรมต เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่จังหวัดสงขลามีความสนใหนังตะลุงอย่างจริงจังมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้รับรู้ทั้งกระบวนการ รูปแบบและศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจังมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการรูปแบบและศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างลึกซึ่งและแตกฉาน ท่านได้ยึดเป็นอาชีพตลอดมารวมแล้วแสดงหนังมาไม่น้อยกว่า ๕๒๐๐ ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถเป็นเลิศในการเขียนบทหนังตะลุงเป็นที่เลื่องลือและยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ท่านยังประดิษฐ์ตัวหนังตะลุงที่ใช้แสดงเองเกือบทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณยอดเยี่ยมและมีทักษะในการใช้ภาษาให้เกิดสุนทรียะในการแสดงแล้ว การแสดงทุกครั้งยังฝากข้อคิดที่เป็นคติสอนใจและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ผู่ชมอีกด้วย จนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือแก่บุคคลที่อยู่ในวงการหนังตะลุงและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างสูง เคยแสดงหนังตะลุงหน้าพระที่นั่งถึง ๒ ครั้ง จนได้รับพระราชทานนามว่า “หนังอรรถโฆษิต” ในปิ ๒๕๑๘ นายฉิ้น อรมต หรือ หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๖ นักธรรมตรี วัดธรรมโฆษณ์
๒๔๘๖ ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายหนังตะลุง
นายหนังตะลุง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๓ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๓๒ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของภาคใต้
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รางวัลพระพิฆเนศทองคำ สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th