หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชย์

ชื่อ : พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชย์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทรนท์
ปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
การศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบ
๒๕๒๕ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้จัดการธนาคาร ธนาคารสยามกัมมาจล
เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภาวุฒิสภา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๔๗๖ เลขานุการ กระทรวงการคลัง
๒๔๗๖ ข้าราชการ กองภาษีประเมิน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
๒๔๗๘ ผู้ช่วยสมุหบัญชี สำนักงานกลางธนาคารสยามกัมมาจล
๒๔๘๖ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๔๘๗ รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
๒๔๘๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓
๒๔๙๐ รัฐมนตรี ในคณะรัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์
๒๔๙๐ ผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์ (เลขาธิการพรรค)
๒๔๙๑ ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารแหลมทอง ธนาคารแหลมทอง
๒๔๙๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๔๙๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
๒๔๙๑ รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลัง
๒๕๑๖ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
๒๕๑๗ ผู้จัดตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกิจสังคม
๒๕๒๔ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF BELGIUM
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ REPUBLIC OF ITALY
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ MALAYSIA
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF DENMARK
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ REPUBLIC OF FRANCE
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF THE NETHERLANDS
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF NORWAY
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF SPAIN
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF SWEDEN
๒๕๐๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลงาน
 • กาเหว่าที่บางเพลง
 • ขุนช้างขุนแผน
 • คนรักหมา
 • โครงกระดูกในตู้
 • โจโฉ นายกฯ ตลอดกาล
 • ฉากญี่ปุ่น
 • ซูสีไทเฮา
 • ถกเขมร
 • ธรรมคดี
 • จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
 • ชมสวน
 • เบ้งเฮ็ก- ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
 • ไผ่แดง
 • หลายชีวิต
 • สี่แผ่นดิน ๒
 • สี่แผ่นดิน ๑
 • ห้วงมหรรณพ
 • สัพเพเหระคดี
 • สรรพสัตว์
 • พม่าเสียเมือง
 • เพื่อนนอน
 • ยิว
 • ราโชมอน
 • วัยรุ่น
 • เจ้าโลก
 • ฝรั่งศักดินา
 • เมืองมายา
 • คนของโลก
 • ผู้แทนนอกสภา
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th