หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชย์

ชื่อ : พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชย์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๒๕ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
การศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทรนท์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๖ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
๒๕๑๗ ผู้จัดตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกิจสังคม
๒๕๒๔ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
๒๔๙๑ รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลัง
๒๔๙๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
๒๔๙๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๔๘๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓
๒๔๙๐ ผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์ (เลขาธิการพรรค)
๒๔๙๑ ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารแหลมทอง ธนาคารแหลมทอง
๒๔๙๐ รัฐมนตรี ในคณะรัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์
๒๔๗๖ เลขานุการ กระทรวงการคลัง
๒๔๗๖ ข้าราชการ กองภาษีประเมิน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
๒๔๗๘ ผู้ช่วยสมุหบัญชี สำนักงานกลางธนาคารสยามกัมมาจล
๒๔๘๖ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๔๘๗ รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
สมาชิกสภาวุฒิสภา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้จัดการธนาคาร ธนาคารสยามกัมมาจล
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF SWEDEN
๒๕๐๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF SPAIN
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF NORWAY
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ REPUBLIC OF FRANCE
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF THE NETHERLANDS
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ MALAYSIA
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF DENMARK
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ REPUBLIC OF ITALY
๒๕๑๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF BELGIUM
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
ผลงาน


 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th